canlı destek

Yönerge

 

BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam ve Tanımlar

A. Amaç

Madde 1. Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Eğitim Laboratuvarları’nın (AREL) örgütlenme, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim-öğretim, araştırma ve yayın ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemek ve tıbbi araştırmalar için gerekli teknik donanımların sağlanması ve etkin şekilde kullanılması konusunda ilkeleri belirlemektir.

 

B. Kapsam

Madde 2. Bu yönerge, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağlı AREL ile ilgili faaliyet ve esasları kapsar.

 

C. Tanımlar

Madde 3. Bu yönergede geçen kavram ve terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir.

a) FAKÜLTE: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesidir.

b) AREL: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde bulunan araştırma ve eğitim laboratuvarlarıdır.

c) Dekan: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı’dır.

d) AREL Yönetim Kurulu: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Eğitim Laboratuvarı yönetim kuruludur.

e) Koordinatör: AREL Yönetim Kurulu Başkanı’dır.

f) AREL Temsilcisi: Bünyesinde AREL birimi bulunan Anabilim/Bilim dalları tarafından görevlendirilmiş öğretim üyesidir.

 

İKİNCİ BÖLÜM: AREL Organları

A. Yönetim Kurulu

Madde 4.

a) Kuruluş ve işleyişi. AREL Yönetim Kurulu, Dekan tarafından Tıp Fakültesi’nden seçilen dokuz öğretim üyesinden oluşur. Bu öğretim üyelerinden birisi Dekan tarafından koordinatör olarak atanır. Dekan veya Dekan adına ilgili Dekan Yardımcısı katıldığı toplantılara başkanlık eder. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Süresi biten üyeler yeniden atanabilir.

Yönetim Kurulu olağan olarak her ay en az bir kez toplanır. Koordinatör gerekli gördüğü hallerde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Herhangi bir geçerli mazereti bulunmadan üst üste üç toplantıya katılmayan üyelerin üyelikleri düşer. Bu durumda Dekan tarafından bir ay içinde yeni üye atanır.

Yönetim kurulunun toplanabilmesi için salt çoğunluk gerekir. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

b) Görevleri. AREL’in sorumluluğu altındaki bilimsel araştırma faaliyetlerine; eğitim-öğretim ile ilgili yayın ve diğer faaliyetlere ilişkin esasları, plan ve programlarını kararlaştırmak ve koordine etmektir.

 

B. Koordinatör

Madde 5.

a) Atanması: AREL koordinatörü, Dekan tarafından atanır. Süresi biten koordinatör yeniden atanabilir.

b) Görev, yetki ve sorumlulukları: AREL ve bağlı birimlerinin araştırma ve öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında dekana karşı birinci derecede sorumludur.

(1) AREL yönetim kuruluna başkanlık etmek, AREL yönetim kurulu kararlarını uygulamak ve AREL birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.

(2) Her yıl sonunda ve istendiğinde AREL’in genel durumu ve işleyişi hakkında dekana rapor vermek, gereğinde sunum yapmak,

(3)AREL’in kendi kaynaklarının yaratılması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi için gerekli çalışma programlarını yürütmek,

(4) AREL bünyesinde çalışma yapmak isteyen araştırıcılara olanak sağlamak ve alınması planlanan araç-gereç, bakım hizmetleri ve sarf malzemeleri ile ilgili öneri ve yardımda bulunmak,

(5) AREL bünyesindeki birimlerin standartlarını belirlemek, geliştirmek ve genel gözetimini yapmaktır.

 

C. AREL Temsilcisi:

Madde 6. Bünyesinde AREL birimi bulunan Anabilim/Bilim dallarında görev yapan öğretim üyeleri içerisinden akademik kurul kararı ile belirlenir. AREL yönetim kurulu tarafından uygun görülen bilimsel araştırma faaliyetlerinin ilgili Anabilim/Bilim Dalı AREL biriminde gerçekleşmesi ile ilgili çalışma takvimi, teknik alt yapı, malzeme planlama gibi konularda koordinasyonu sağlar. Temsilcilerin görev süresi ilgili Anabilim/Bilim dallarınca belirlenir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Çalışma ve Denetim

A. Çalışma Esasları

Madde 7. AREL, ulusal ve uluslararası yürütülen tüm araştırma projelerine ve araştırıcıların kullanımına açıktır.

AREL’de yürütülecek araştırma projelerinde, araştırmacılar bu yönergenin 10.maddesinde belirtilen koşullarla başvuruda bulunabilir.

Başvuru ve uygulama esasları her bir program için Dekan tarafından onaylanır.

AREL’de projesi yürütülen her öğretim elemanı, proje ile ilgili bilimsel araştırmalarının raporlarını, yayınlarını, yurtiçinde ve dışında yapılan bilimsel kongrelerdeki tebliğlerinin birer örneğini AREL’e sunmak zorundadır.

 

B. Başvuru

Madde 8. AREL eğitim proje ve programlarına Ege Üniversitesi ve diğer ilgili kurumlardan başvurulabilir. Başvuru esasları her bir program için AREL Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

 

C. AREL’in Denetimi

Madde 9.

a) AREL koordinatörü her yılsonunda, ilgili birimlerden faaliyet raporlarını da alarak, geçmiş yıldaki araştırma ve eğitim öğretim faaliyetleri ile gelecek yıldaki çalışma planını belirten raporu dekana sunar.

b) AREL, araştırma, eğitim ve öğretim alanındaki yetkinliği konusunda yurtiçi ve dışı kriterler doğrultusunda akredite olmak için ulusal veya uluslararası kurumlara başvurabilir ve AREL’i kurum dışı denetime açabilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Mali Hükümler

Madde 10. AREL de faaliyette bulunmak isteyen tüm bilim insanlarına her yıl yönetim kurulu tarafından belirlenen ve Hastane Yönetim Kurulu ile Döner Sermaye Yürütme Kurulu tarafından onaylanmış ücreti Fakülte döner sermaye hesabına yatırmak ve sarf malzemelerini kendileri tedarik etmek suretiyle AREL yönetim kurulu tarafından laboratuvarlarda çalışma izni verilebilir.

Madde 11. Araştırma projeleri kapsamında alınan araç ve gereç diğer araştırmalarda da etkin şekilde kullanılmasının sağlanması amacı ile AREL demirbaşına kaydedilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM: Yürürlükten kaldırma

Madde 12. 17.02.2014 tarih ve 1/1 sayılı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu kararı ile kabul edilen “Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Eğitim Laboratuvarları (AREL) Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

 

ALTINCI BÖLÜM: Yürürlük

Madde 13. Bu yönerge Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu kararından sonra, Dekanın onayladığı tarihte yürürlüğe girer.

 

YEDİNCİ BÖLÜM: Yürütme

Madde 14. Bu Yönergeyi Dekan adına AREL Koordinatörü yürütür.

 


 Değişiklik Tarihi
 

 Değişiklik Yapılan Madde
 

 Değişiklik gerekçesi
 
 20.10.2022
 Üçüncü Bölüm-Çalışma ve Denetim
 A. Çalışma Esasları Madde 7
 

 Ege Üniversitesi öğretim elemanlarına hizmet bedeli ödemeden hizmet sunulması
 esasının iptali
 

 Dördüncü Bölüm-Mali Hükümler
 Madde 10
 

 “AREL’de yürütülecek araştırma projelerinde sarf malzemeleri kendileri tarafından
 karşılanmak suretiyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim elemanları hizmet bedeli
 ödemeden araştırma faaliyetinde bulunabilirler
” esasının iptali
 

 Metin geneli
 

 İmla hataları
 

 

EÜTF Araştırma ve Eğitim Laboratuvarları Yönergesi

Versiyon 2 Tarih: 20.10.2022

 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ