canlı destek

Yönerge

 
BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam ve Tanımlar
A. Amaç
Madde 1. Bu yönergenin amacı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Eğitim Laboratuvarları’nın (AREL) örgütlenme, işleyiş, görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim-öğretim, araştırma ve yayın ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemek ve tıbbi araştırmalar için gerekli teknik donanımların sağlanması ve etkin şekilde kullanılması konusunda ilkeleri belirlemektir.
 
B. Kapsam
Madde 2. Bu yönerge, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bağlı AREL ile ilgili faaliyet ve esasları kapsar.
 
C. Tanımlar
Madde 3. Bu yönergede geçen kavram ve terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir.
a) FAKÜLTE: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesidir.
b) AREL: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde bulunan araştırma ve eğitim laboratuvarlarıdır.
c) Dekan: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı’dır.
d) AREL Yönetim Kurulu: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Eğitim Laboratuvarı yönetim kuruludur.
e) Koordinatör: AREL Yönetim Kurulu Başkanı’dır.
f) AREL Temsilcisi: Bünyesinde AREL birimi bulunan Anabilim/Bilim dalları tarafından görevlendirilmiş öğretim üyesidir.
 
 
 
İKİNCİ BÖLÜM: AREL Organları
A. Yönetim Kurulu
Madde 4.
a) Kuruluş ve işleyişi. AREL Yönetim Kurulu, Dekan tarafından Tıp Fakültesi’nden seçilen dokuz öğretim üyesinden oluşur. Bu öğretim üyelerinden birisi Dekan tarafından koordinatör olarak atanır. Dekan veya dekan adına dekan yardımcısı katıldığı toplantılara başkanlık eder. Yönetim kurulu üyelerinin görev süresi bir yıldır. Süresi biten üyeler yeniden atanabilir.
Yönetim Kurulu olağan olarak her ay en az bir kez toplanır. Koordinatör gerekli gördüğü hallerde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Herhangi bir geçerli mazereti bulunmadan üst üste üç toplantıya katılmayan üyelerin üyelikleri düşer. Bu durumda Dekan tarafından bir ay içinde yeni üye atanır.
Yönetim kurulunun toplanabilmesi için salt çoğunluk gerekir. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
b) Görevleri.  AREL’in sorumluluğu altındaki bilimsel araştırma faaliyetlerine; eğitim-öğretim ile ilgili yayın ve diğer faaliyetlere ilişkin esasları, plan ve programlarını kararlaştırmak ve koordine etmektir.
 
B. Koordinatör
Madde 5.
a) Atanması: AREL koordinatörü, dekan tarafından atanır. Süresi biten koordinatör yeniden atanabilir.
b) Görev, yetki ve sorumlulukları: AREL ve bağlı birimlerinin araştırma ve öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında dekana karşı birinci derecede sorumludur.
(1) AREL yönetim kuruluna başkanlık etmek, AREL yönetim kurulu kararlarını uygulamak ve AREL birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak.
(2) Her yıl sonunda ve istendiğinde AREL’in genel durumu ve işleyişi hakkında dekana rapor vermek, gereğinde sunum yapmak,
(3) AREL’in kendi kaynaklarının yaratılması, geliştirilmesi ve sürdürülmesi için gerekli çalışma programlarını yürütmek,
(4) AREL bünyesinde çalışma yapmak isteyen araştırıcılara olanak sağlamak ve alınması planlanan araç-gereç, bakım hizmetleri ve sarf malzemeleri ile ilgili öneri ve yardımda bulunmak,
(5) AREL bünyesindeki birimlerin standartlarını belirlemek, geliştirmek ve genel gözetimini yapmaktır.
 
C. AREL Temsilcisi:
Madde 6. Bünyesinde AREL birimi bulunan Anabilim/Bilim dallarında görev yapan öğretim üyeleri içerisinden akademik kurul kararı ile belirlenir. AREL yönetim kurulu tarafından uygun görülen bilimsel araştırma faaliyetlerinin ilgili Anabilim/Bilim Dalı AREL biriminde gerçekleşmesi ile ilgili çalışma takvimi, teknik alt yapı, malzeme planlama gibi konularda koordinasyonu sağlar. Temsilcilerin görev süresi ilgili Anabilim/Bilim dallarınca belirlenir. 
 
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Çalışma ve Denetim
A. Çalışma Esasları
Madde 7. AREL, ulusal ve uluslararası yürütülen tüm araştırma projelerine ve araştırıcıların kullanımına açıktır. AREL’de yürütülecek araştırma projelerinde, Ege Üniversitesi öğretim elemanları hizmet bedeli ödemeden, diğer kurum çalışanları ise Madde 10’da belirtilen koşullarla başvurabilir. Başvuru ve uygulama esasları her bir program için Dekan tarafından onaylanır.
AREL’de projesi yürütülen her öğretim elemanı, proje ile ilgili bilimsel araştırmalarının raporlarını, yayınlarını, yurtiçinde ve dışında yapılan bilimsel kongrelerdeki tebliğlerinin birer örneğini AREL’e sunmak zorundadır.
 
B. Başvuru
Madde 8. AREL eğitim proje ve programlarına Ege Üniversitesi ve diğer ilgili kurumlardan başvurulabilir. Başvuru esasları her bir program için AREL Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 
C. AREL’in Denetimi
Madde 9.
a) AREL koordinatörü her yıl sonunda, ilgili birimlerden faaliyet raporlarını da alarak, geçmiş yıldaki araştırma ve eğitim öğretim faaliyetleri ile gelecek yıldaki çalışma planını belirten raporu dekana sunar.
b) AREL, araştırma, eğitim ve öğretim alanındaki yetkinliği konusunda yurtiçi ve dışı kriterler doğrultusunda akredite olmak için ulusal veya uluslararası kurumlara başvurabilir ve AREL’i kurum dışı denetime açabilir.
 
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Mali Hükümler
Madde 10. AREL’de yürütülecek araştırma projelerinde sarf malzemeleri kendileri tarafından karşılanmak suretiyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim elemanları hizmet bedeli ödemeden araştırma faaliyetinde bulunabilirler.
AREL de faaliyette bulunmak isteyen diğer öğretim elemanlarına her yıl yönetim kurulu tarafından belirlenen ve Hastane Yönetim Kurulu ile Döner Sermaye Yürütme Kurulu tarafından onaylanmış ücreti Fakülte döner sermaye hesabına yatırmak ve sarf malzemelerini kendileri tedarik etmek suretiyle AREL yönetim kurulu tarafından izin verilebilir.
Madde 11. Araştırma projeleri kapsamında alınan araç ve gereç diğer araştırmalarda da etkin şekilde kullanılmasının sağlanması amacı ile AREL demirbaşına kaydedilir.
 
 
 
BEŞİNCİ BÖLÜM: Yürürlükten kaldırma
Madde 12. 23.03.2009 tarih ve 3 sayılı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen ve Tıp Fakültesi Alt Komisyonu’nun işleyişini de düzenlemekte olan “E.Ü. Tıp Fakültesi Araştırma ve Eğitim Laboratuvarı Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.
 
 
 
ALTINCI BÖLÜM: Yürürlük
Madde 13. Bu yönerge Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulu kararından sonra, Dekanın onayladığı tarihte yürürlüğe girer.
 
 
 
YEDİNCİ BÖLÜM: Yürütme
Madde 14. Bu Yönergeyi Dekan adına AREL Koordinatörü yürütür.
 

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ